img/728x90.jpg
சுவிற்சலாந்தில் நடைபெற்ற மாவீரர்நாள் நிகழ்வில் திருமுருகன் காந்தி ஆற்றிய உரை! 27/11/ 2017

சுவிற்சலாந்தில் நடைபெற்ற மாவீரர்நாள் நிகழ்வில் திருமுருகன் காந்தி ஆற்றிய உரை! 27/11/ 2017

சுவிஸ் மாவீரர் நாள் நிகழ்வில் திருமுருகன் காந்தி தமிழீழ விடுதலைக்கு புலம்பெயர் தமிழர் செய்யவேண்டியது என்ன ?

தேசியத்தலைவரின் மாவீரர்நாள் உரையே தமிழரின் அரசியல் மறைநூல்

Youtube

https://www.youtube.com/embed/1WaEzvs30R4